FOUNDING TEAM MEMBERS

HL Kapadia & Jaisinh Sampat

NR Sampat

BN Sampat

Harry Mangat

Rekha Ashar

CURRENT LEADERSHIP TEAM

NR Sampat

Chairman Emeritus

Jaisinh Sampat

Managing Director

Jesal Sampat

Executive Director

Soloman Denzil

General Manager (Projects)

Viral Patel

Team Lead (Sales)

Pradeep Yuvaraj

Creative Advisor